Współpraca wykonawcy z inwestorem

Współpraca wykonawcy z inwestorem 

 

Inwestor

Inwestor to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacji, która nie posiada osobowości prawnej. Jednostka lokująca wolne środki finansowe w przedsięwzięcie, które może przynieść zysk. Inwestor dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup majątku, kupno papierów wartościowych, dzieł sztuki lub innych aktów, w celu zwiększenia ich wartości. Dokonując inwestycji godzi się na podjęcie ryzyka straty lub zwrotu i pomnożenia zainwestowanych funduszy.

Inwestorem może być osoba prawna lub prywatna. Zdarza się, że ludzie planujący kupno mieszkania wpierw inwestują w jego budowę, stając się tym samym inwestorem. Jednak inwestycja wymaga dokładnej kontroli i współpracy z osobą odpowiedzialną za poprawny przebieg prac budowlanych.

Forma współpracy podmiotów

Chcąc mieć kontrolę nad przebiegiem budowy, inwestorzy wynajmują generalnego wykonawcę. Osoba ta odpowiedzialna jest za zawarcie bezpośrednich umów z podwykonawcami, koordynację działań podejmowanych przez podwykonawców oraz kontrolę kompletnego, terminowego i należytego wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest również do podtrzymywanie stałego kontaktu z inwestorem, w celu omówienia działań i doboru współpracowników.

Współpraca inwestora i wykonawcy opiera się na zawartej pomiędzy nimi umowie. Dokument podpisywany jest przed rozpoczęciem działań wykonawcy i stanowi najważniejszy punkt współpracy między podmiotami. W umowie określa się wszystkie aspekty obowiązków i praw obu stron. Główne aspekty umowy oscylują wokół czasu realizacji oraz kwestii wynagrodzenia za wykonaną usługę. Z chwilą podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania całej inwestycji oraz staje się odpowiedzialny względem inwestora za siebie i swoich podwykonawców.